fbpx
502 900 630

RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych w dniu 23.05.2018

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem obowiązywania nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniżej szereg ważnych informacji o sposobie i zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach.

Przepisy i zasady RODO stosuje się od 25 maja 2018 roku.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także przysługujących Tobie uprawnień, prosimy o kontakt z wyznaczonym u nas Inspektorem Ochrony Danych:

Ewelina Hanus Inspektor Ochrony Danych – iod@arobus.pl

lub korespondencyjnie na adres:

IOD – AROBUS Przewóz osób z Podkarpacia do Niemiec i Holandii, ul. Lubelska 75/20, 35-233 Rzeszów

I. Administrator – kto jest administratorem danych osobowych?

Administrator to podmiot, który przetwarza Twoje dane np. w związku z rezerwacją, zakupem biletu, złożeniem reklamacji, czy też innym czynnościami np. księgowymi.

Administratorem Twoich danych osobowych jest AROBUS AROBUS Przewóz osób z Podkarpacia do Niemiec i Holandii, ul. Lubelska 75/20, 35-233 Rzeszów

II. Jakie są nasze cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu koniecznych działań zmierzających m.in. do:

-zawarcia lub wykonania umów (np. przewozu). Wykonanie umowy to wszelkie czynności związane z zawarciem i realizacją umowy. Od zakupu biletu, przez zrealizowanie przewozu, kontrolę biletów, wystawianie wezwań do zapłaty w związku z naruszeniem regulaminu przewozu, prowadzenie postępowania reklamacyjnego, prowadzenia wystawiania i prowadzenia dokumentacji księgowej wymaganej przez prawo i jej przechowywanie, a w razie potrzeby udostępnianie odpowiednim organom na podstawie i przepisów prawa;

Niekiedy konieczne jest przetwarzanie Twoich danych dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

a) jeżeli znajdzie zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

b) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych ze świadczeniem usług, współpracy z dostawcami, kontrahentami np. oferowanie sprzedaży biletów za pośrednictwem portali prowadzących sprzedaż elektroniczną za pośrednictwem wyspecjalizowanych platform sprzedażowych.

Zdarza się, że przepisy nakładają na nas określone obowiązki, które musimy wykonywać, w związku czym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe np.

-prowadzenie biura rzeczy znalezionych. Prowadzenie biura jest naszym obowiązkiem nałożonym przez prawo. W związku z jego prowadzeniem przetwarzamy dane związane z przekazaniem nam rzeczy i ich odbiorem przez osoby uprawnione, a w razie potrzeby udostępniamy odpowiednim organom na podstawie przepisów prawa i w jego granicach.

W innych przypadkach, Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, jeśli taka nastąpiła w przypadkach takich jak – przykładowo: rezerwacja przejazdu i ewentualne powiadomienia w formie smsowej w podanym podczas rezerwacji numerze telefonu.

III. Pozyskiwanie danych osobowych – od kogo pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Co do zasady nie pozyskujemy danych od osób trzecich (np. nie kupujemy baz danych wysyłkowych). Pozyskujemy dane, głównie od naszych klientów i potencjalnych klientów, wyłącznie od osób, których dane dotyczą, które dobrowolnie podczas rezerwacji, podają te dane.

IV. Odbiorcy danych – komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

V. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoich dane osobowe będą przetwarzane przez różne okresy czasu, uzależnione od celów dla których są przetwarzane oraz przepisów prawa tj. np.

a) 5 lat – w zakresie dokumentów powstałych i związanych z usługą przewozu, w tym reklamacji;

c) 10 lat – w zakresie skarg i wniosków związanych z usługą przewozu, danych zbieranych w ramach biura rzeczy znalezionych;

d) do czasu wyrażenia sprzeciwu w przypadku celów, o których mowa w pkt. II

W przypadku prowadzenia postępowań sądowych czas przechowywania danych może ulec wydłużeniu na czas trwającego postępowania bądź dłuższy, w zależności od obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

VI. Czy Twoje dane podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Nie używamy Twoich danych osobowych do profilowania i nie są one przetwarzane w sposób automatyczny (bez udziału człowieka). W przypadku wystąpienia profilowania np. za pośrednictwem plików cookies zostaniesz o tym każdorazowo poinformowany.

VII. Jakie masz prawa, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO:

a) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz przetwarzanie danych nie jest oparte na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu AROBUS Przewóz osób z Podkarpacia do Niemiec i Holandii

Jeśli chcesz skorzystać z praw wymienionych powyżej możesz to zrobić pisząc na adres: iod@arobus.pl. Udzielimy Ci odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpłynięcia Twojego wniosku. W przypadku gdyby sprawa okazała się bardziej skomplikowana i wymagała szerszych wyjaśnień i prowadzenia wewnętrznych ustaleń odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia jej wpłynięcia, po uprzednim przekazaniu do Ciebie informacji o przedłużeniu terminu. Jeśli będziemy mieć pytania czy też wątpliwości skontaktujemy się z Tobą – pisemnie bądź na adres poczty elektronicznej.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – co to znaczy?

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody podczas rezerwacji, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza, to iż cofnięcie zgody działa na przyszłość, a nie wstecz. Dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody, pozostaje zgodne z prawem.

Jeśli chcesz wycofać zgodę prosimy o przesłanie wiadomości e-mailowej na iod@arobus.pl

Udzielimy Ci odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpłynięcia Twojego wniosku. W przypadku, gdyby sprawa okazała się bardziej skomplikowana i wymagała szerszych wyjaśnień i prowadzenia wewnętrznych ustaleń odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia jej wpłynięcia, po uprzednim przekazaniu Tobie informacji o przedłużeniu terminu. Jeśli będziemy mieć pytania czy też wątpliwości skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem wybranej przez Ciebie w formularzu formy – pisemnie bądź na adres poczty elektronicznej.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – co to znaczy?

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Czy przekazujemy Twoich dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych?

Możemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystaniem z usług Google LLC, m.in. w przypadku kontaktów i prowadzenia korespondencji elektronicznej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w umowach z Google LLC stosowane są standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Ponadto, jeśli wyrazisz zgodę, możliwe jest przekazanie Twoich danych podmiotowi trzeciemu spoza EOG, wspólnie z którym organizujemy przewozy na trasach poza EOG.

Nie przekazujemy danych do organizacji międzynarodowych.